בטי שירותים דיגיטליים בע"מ -
מדיניות פרטיות אתר האינטרנט

חברת בטי שירותים דיגיטליים בע"מ (להלן – "החברה" או "אנחנו") מכבדת את פרטיות המשתמשים (להלן "המשתמשים") באתר https://www.beti.tech  (להלן "האתר"), מחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת האתר, ופועלים בהתאם למדינית הפרטיות שלהלן והוראות הדין. מטרת מדיניות פרטיות זו (להלן "מדיניות הפרטיות"), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו החברה שומרת ועושה שימוש במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או שנאסף על-ידה אודותיהם בעת השימוש באתר.

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות הפרטיות.

1. איסוף מידע בעת השימוש באתר

1.1. במסגרת הגלישה באתר, הרישום אליו והשימוש בשירותים המוצעים בו, המשתמשים עשויים להתבקש למסור מידע ו/או יאספו אודותיהם פרטי מידע שונים. חלק מהמידע מזהה את המשתמשים באופן אישי וחלקו מידע סטטיסטי/אגרגטיבי שאינו מזוהה ואינו נשמר ביחד עם פרטיהם המזהים. סוגי המידע העשויים להיאסף במסגרת האתר הינם: שם מלא, פרטי קשר כגון מספר טלפון וכתובת דוא"ל,  חברה, מידע ו/או תוכן המוזן על ידי המשתמש, מידע על אופן השימוש באתר, לרבות מקור ההפניה, אורך הביקור באתר, התכנים שנצפו, וכן מידע על מחשבי המשתמשים, לרבות כתובת ה-IP שלהם, מיקומם הגאוגרפי, סוג מערכת ההפעלה והגרסה שלה, סוג הדפדפן והגרסה שלו, וכיו"ב.

1.2. המידע שנאסף על-ידי החברה ו/או שנמסר על-ידי המשתמשים יישמר במאגרי המידע הרשומים כדין של החברה, למטרות המנויות בסעיף 2.1 במדיניות הפרטיות להלן ובהתאם להוראות הדין. המשתמשים מודעים לכך שאינם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק, והם מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שנאסף עליהם ו/או שהם מסרו לחברה נמסר בהסכמתם ומרצונם החופשי. 

1.3. בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר, מביעים המשתמשים את הסכמתם לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות, לרבות הסכמתם לאיסוף המידע שלהם ועיבודו, כמתואר במסמך זה. אם המשתמשים אינם מסכימים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, עליהם, באופן מידי, להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או מכניסה אליו. 

1.4. המשתמשים מצהירים כי כל המידע שמסרו באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצעו את יצירת הקשר ו/או קבלת שירות המוצע באתר בשמם ועבורם בלבד. 

2. השימוש במידע 

2.1. השימוש במידע ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, ולמטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את פעילות האתר והשירותים השונים בו; (ב) על מנת להעניק למשתמשים שירות ותמיכה, לספק מענה לפניותיהם ולשמור איתם על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שמציע האתר וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך משלוח הודעות תפעוליות והתראות למשתמשים באמצעים שונים ובין היתר באמצעות דוא"ל, מסרונים וכדומה; (ה) לצורך שליחת הצעות מסחריות מטעם החברה, בכפוף להסכמת המשתמשים ובכפוף לכך שיוכלו לבקש בכל עת שלא לקבל דיוור כאמור; (ו) על מנת למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר; ו- (ז) לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת במדיניות הפרטיות.

2.2. הפרטים והמידע אודות המשתמשים לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתם מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות הפרטיות, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, החברה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את המידע אודות המשתמשים במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של החברה, על מנת שהחברה תוכל לנהל את פעילותה או להעניק למשתמשים את השירותים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל; (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין את המשתמשים, ובלבד שהתקבלה הסכמתם המפורשת למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות הדין; (ג) במקרה שמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר או ביצע באמצעות האתר פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשים לצד שלישי; (ה) במקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגופם או לרכושם של המשתמשים או של כל גורם אחר; (ו) אם מדובר במידע סטטיסטי/אגרגטיבי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי; ו-(ז) במקרה של העברת מניות בחברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור. 

2.3. המשתמשים מאשרים ומסכימים כי המידע אודותיהם יכול ויועבר גם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, לרבות למדינות אשר אינן מעניקות הגנה זהה לזו המוענקת בדין החל בישראל ביחס לפרטיות ואבטחת המידע של המשתמשים. המשתמשים מאשרים באופן מפורש לחברה להעביר את המידע שמסרו ו/או שנאסף עליהם גם למדינות אלה, והחברה תפעל כמיטב יכולתה ובהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין, לשמירה על פרטיות המשתמשים.

2.4. הנתונים והמידע שנאספו ו/או נמסרו לחברה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר ולמטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכל מקרה - כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר בשרתי החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן. 

3. אתרים אחרים 

3.1. האתר עשוי לכלול קישורים לעמודים ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים ו/או מופעלים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה. החברה אינה שולטת ו/או מפקחת על פלטפורמות אלה, והעובדה שהחברה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש באותן פלטפורמות כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בהם בלבד.

4. שימוש ב'עוגיות' – Cookies 

4.1. ייתכן שהאתר ישתמש בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מחשבי המשתמשים בקשר עם שימושם באתר, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה של המשתמשים באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר. 

4.2. השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו להעדפותיהם האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבי המשתמשים. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרו המשתמשים, משך הזמן ששהו באתר, מהיכן הגיעו לאתר, מדורים ומידע שהם מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן. החברה עשויה להפעיל מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. החברה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלה, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבור המשתמשים הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר ובאתרים אחרים ברחבי רשת האינטרנט. 

4.3. אם משתמש אינו מעוניין בקבלת 'עוגיות', יש ביכולתו להימנע מכך על-ידי שינוי הגדרות הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, כי נטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא יהא ביכולתו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. 

5. זכויות משתמשים

5.1. למשתמשים יש את הזכות לעיין במידע מזוהה אודותיהם המוחזק ונשמר במאגר המידע של החברה, ואף לבקש לתקן או למחוק אותו, ככל שמצא כי המידע אינו נכון, שלם או מעודכן. משתמשים המעוניינים במימוש זכויות אלה יפנו לחברה בכתב בדרכים הקבועות בדין או באמצעות פנייה לכתובת: support@beti.tech. החברה תעשה מאמץ סביר למלא את בקשות המשתמשים, ובכל מקרה תפעל בהתאם לדין החל.

6. אבטחת מידע

6.1. באתר מיושמות מערכות אבטחת מידע, והחברה משקיעה מאמצים סבירים ומקובלים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע באתר. ואולם, בעוד שהמערכות ומאמצי החברה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לפיכך, אין באפשרותה של החברה להבטיח שהאתר והשירותים במסגרתו יהיו חסינים מפני כל פגיעה, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם למשתמשים ו/או למי מטעמם עקב כך. המשתמשים מסכימים למסירת המידע ואיסופו בהתאם למדיניות הפרטיות ו/או הדין ונוטלים על עצמם את הסיכון לקיומם של אירועי אבטחת מידע אשר בעקבותיהם תושפע סודיות, שלמות או הזמינות של המידע כאמור.

7. שינויים במדיניות הפרטיות

7.1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. מובהר כי ככל שיבוצעו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. השימוש באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמת המשתמשים לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות זו מעת לעת.

7.2. אם יש למשתמש כלשהו שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יש ביכולתו לפנות לחברה באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: support@beti.tech.

www.googletagmanager.com Write to Sh Be