בטי שירותים דיגיטליים בע"מ -
תנאי שימוש

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר www.beti.tech (להלן "האתר"), המופעל על-ידי חברת בטי שירותים דיגיטליים בע"מ (להלן "החברה"). האתר נועד להציג מידע אודות החברה, לרבות מוצריה ו/או שירותיה, ובנוסף לאפשר למשתמשים לפנות לחברה לשם יצירת קשר ראשוני. הגישה לאתר והשימוש בו, ובכלל זה המידע ו/או השירותים השונים המפורסמים בו, כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), המסדירים את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר (להלן "המשתמש" או "המשתמשים"). 

1.2. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר שעצם השימוש באתר בכל דרך, במישרין או בעקיפין, לרבות גלישה באתר, שימוש בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, רישום וכניסה לאזור האישי וכדומה מהווים הסכמה מלאה ומפורשת לתנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת, ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. המשתמשים מצהירים ומאשרים כי קראו את תנאי השימוש בעיון וכי הם מודעים ומסכימים להם במלואם. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר.

1.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי השימוש בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר, בשירותים המוצעים בו ו/או בתנאי השימוש יחייבו את המשתמשים באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, החברה ממליצה למשתמשים לעיין בתנאי השימוש מעת לעת. שימוש המשתמשים באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתם לכך. ככל שהמשתמשים אינם מסכימים לתנאי השימוש או לחלקם, המשתמשים מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

1.4. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמשים רשאים לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמשים עם הפעלתם.

1.5. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות והתמצאות המשתמשים והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש. 

1.6. האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

2. שימושים אסורים באתר

2.1. ללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב, חל איסור לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת השימוש באתר:

2.2. החברה עשויה לאפשר למשתמשים לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או השירותים המוצעים בו, וכן לפנות באמצעותו לחברה לשם יצירת קשר ו/או בקשת מידע אודות מוצריה החברה ו/או שירותיה. החברה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, החברה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר בהתאם לדין.

2.3. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמשים לאתר ואף לחשוף אותם לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות הדין.

3. שימוש במידע באתר

3.1. הזנת פרטי קשר לשם קבלת מידע ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסרו המשתמשים לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר יתבצע בהתאם למדיניות הפרטיות, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

3.2. כאשר הדבר נדרש, על המשתמשים למסור פרטים מדויקים ונכונים, על-מנת שהשימוש באתר יתאפשר במהירות וללא תקלות. מובהר בזאת, כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט, מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה עקב כך.

4. בעלות וזכויות קניין רוחני

4.1. האתר, התוכן והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן האתר ו/או התוכן ו/או המידע המופיע בו מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב. 

4.2. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר ו/או המידע ו/או התוכן המופיע בו מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם רכושה המלא והבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לחברה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

4.3. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לכבד זכויות של צדדים שלישיים. ככל שמשתמש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם יימצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר.

4.4. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מכל זכות ו/או הגנה קניינית של החברה.

5. תוכן האתר

5.1. בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

5.2. באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמשים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלה באתר (להלן "תוכן של צד שלישי"). מובהר כי התוכן של צד שלישי אינו מופעל על-ידי החברה, ונועד אך ורק לנוחויותם ולידיעתם של המשתמשים. תוכן אינו בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת עליו ועל האתרים המקושרים. 

5.3. ככל שהאתר מכיל ו/או מפנה אל תוכן של צד שלישי, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לכך ו/או כדי להוות ערובה לאמינותו, עדכניותו, תקינותו, חוקיותו וכיו"ב. החברה מבהירה כי אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, חוות דעת, הבעות עמדה, הצעות, עצות, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי של המשתמשים ויתבצע על אחריותם בלבד, וכי החברה אינה מעורבת ביצירתם, עריכתם ו/או הפעלתם, ולכן ממליצה למשתמשים לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הרלוונטיים לתוכן זה, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעליו בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים יהיו בהכרח פעילים ויובילו לאתר פעיל. למשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמשים לבצע בעצמם את כל הערכותיהם ובדיקותיהם לגבי כל מידע ו/או מוצר ו/או שירות, ובכל מקרה המשתמשים מוותרים ויהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין כלפי החברה. 

6. אחריות

6.1. החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמשים חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חף משגיאות ו/או חסין מתקלות ואף עשויה שלא להיות להם גישה לאתר מעת לעת.

6.2. ידוע למשתמשים כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, וניתנים על-ידי החברה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו- As Available). החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר. 

6.3. החברה לא תישא בכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר עם האתר לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמשים. המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי הם האחראים המלאים והבלעדיים לכל שימוש שהם עושים באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיעים בו, וכי ידוע להם שהחברה אינה ולא תהא אחראית, בין במישרין בין בעקיפין, לכל שימוש שהם עושים באתר.

6.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר, בכל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע: 1) בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא; 2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמשים במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו; 3) שימוש או הסתמכות על מידע, אימות נתונים, תכנים, המלצות, שירות, עבודה, מוצרים, התאמה לשירות ו/או תפקיד וכדומה המתפרסמים ו/או מופיעים ו/או ניתנים במסגרת האתר ו/או השימוש בו, לרבות טיבם ואיכותם, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי צדדים שלישיים; 4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים; 5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות ו/או מוצר המופיעים בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה; 6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

6.5. מובהר, כי שיבוש בקליטת פרטי המשתמשים במחשבי החברה מכל סיבה שהיא, לרבות תקלה הקשורה לחברה, לא יהווה עילה לכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצד המשתמשים כלפי החברה.

6.6. המשתמשים מתחייבים בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי השימוש.

6.7. המשתמשים מתחייבים, כי יפצו וישפו את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמשים ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה ו/או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

6.8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

6.9. בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל מידע ו/או תוכן המופיעים באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין.

6.10. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

7. שעות פעילות האתר

7.1. כוונת החברה כי האתר יפעל 24 שעות ביממה, למעט במקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. 

7.2.  מובהר בזאת כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי השימוש, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

8. סמכות שיפוט וברירת דין

8.1. על כל שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

9. שונות

9.1. תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בין המשתמשים לבין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

9.2. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. 

9.3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי השימוש ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. 

9.4. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמשים לבין החברה. 

10. יצירת קשר

10.1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, המשתמשים יוכלו לפנות לחברה בכתובת הדוא"ל: support@beti.tech בכל תכתובת לחברה יש לכלול פרטים מלאים של הפונה לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

www.googletagmanager.com Write to Sh Be